Người Quảng
Thứ 4, 05/08/2020

Lịch phát sóng HTV1

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 18/04
18/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 17/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 17/04
17/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 16/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 16/04
16/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:55 Phóng sự tài liệu - 04:25
Lịch phát sóng HTV1 ngày 15/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 15/04
15/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 14/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 14/04
14/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 13/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 13/04
13/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Chuyện nghề - 03:55 Phóng sự
Lịch phát sóng HTV1 ngày 12/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 12/04
12/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 11/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 11/04
11/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 10/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 10/04
10/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 09/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 09/04
09/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 08/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 08/04
08/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 07/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 07/04
07/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 06/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 06/04
06/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Chuyện nghề - 03:55 Phóng sự
Lịch phát sóng HTV1 ngày 05/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 05/04
05/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 04/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 04/04
04/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 03/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 03/04
03/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 02/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 02/04
02/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 01/04
Lịch phát sóng HTV1 ngày 01/04
01/04/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:40
Lịch phát sóng HTV1 ngày 31/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 31/03
31/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 30/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 30/03
30/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Chuyện nghề - 03:55 Phóng sự
Lịch phát sóng HTV1 ngày 29/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 29/03
29/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 28/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 28/03
28/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 27/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 27/03
27/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 26/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 26/03
26/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 25/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 25/03
25/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Cơ hội cho bệnh nhân nghèoThông
Lịch phát sóng HTV1 ngày 24/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 24/03
24/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 23/03
23/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Chuyện nghề - 03:55 Phóng sự
Lịch phát sóng HTV1 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 22/03
22/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin y tế - 03:40
Lịch phát sóng HTV1 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 21/03
21/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55
Lịch phát sóng HTV1 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 20/03
20/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:40
Lịch phát sóng HTV1 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 19/03
19/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:40
Lịch phát sóng HTV1 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV1 ngày 11/03
11/03/2019
00:00 An toàn giao thông TP - 00:30 Khoa học công nghệ - 01:00 Chương trình tổng hợp - 01:20 Chương trình VHNTTG - 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp - 02:15 Chương trình văn nghệ - 03:00 Chương trình thiếu nhi - 03:25 Thông tin công cộng - 03:55