Người Quảng
Thứ 6, 23/03/2018

Lịch phát sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/03
23/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/03
22/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/03
21/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn Độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/03
20/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/03
19/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/03
18/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Chương trình thiếu nhi - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Phim hoạt hình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/03
17/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Chương trình thiếu nhi - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Phim hoạt hình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/03
16/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/03
15/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn Độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/03
14/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/03
13/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/03
12/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 11/03
11/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Chương trình thiếu nhi - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Phim hoạt hình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 10/03
10/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Chương trình thiếu nhi - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Phim hoạt hình
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 09/03
09/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 08/03
08/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn Độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 07/03
07/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn Độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 06/03
06/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 05/03
05/03/2018
00:00 Chương trình thiếu nhi - 00:30 Phim hoạt hình - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 04/03
04/03/2018
07:00 Chương trình thiếu nhi - 07:30 Phim hoạt hình - 08:00 Kết bạn - 08:30 Người học trò và ba con quỉ - Tập 2 - 09:00 Pink Fong - Tập 32 - 09:30 Điệp vụ giải cứu trái đất - Tập 1 - 10:00 Phim hoạt hình - 10:30
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 03/03
03/03/2018
07:00 Chương trình thiếu nhi - 07:30 Phim hoạt hình - 08:00 Nhịp sống trẻ - Số 36 - 08:30 Người học trò và ba con quỉ - Tập 1 - 09:00 Pink Fong - Tập 31 - 09:30 Phiêu lưu cùng cỗ máy thời gian - Tập 76 - 78
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 02/03
02/03/2018
07:00 Pink Fong - Tập 32 - 07:30 Phim hoạt hình - 08:00 Thám tử lừng danh Conan - Tập 266 - 08:30 Giấc mơ ngôi sao - Tập 33 - 34 - 09:00 Rô bốt Arpo - Tập 27 - 28 - 09:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/03
Lịch phát sóng HTV3 ngày 01/03
01/03/2018
07:00 Pink Fong - Tập 31 - 07:30 Phim hoạt hình - 08:00 Thám tử lừng danh Conan - Tập 265 - 08:30 Giấc mơ ngôi sao - Tập 31 - 32 - 09:00 Rô bốt Arpo - Tập 25 - 26 - 09:30 Doraemon Chú mèo máy đến từ tương
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 28/02
28/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi - 06:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 27/02
27/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi - 06:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 26/02
26/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Phim hoạt hình - 06:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 25/02
25/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Phim hoạt hình - 06:00 Chương trình khoa giáo
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/02
24/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi - 06:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/02
23/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Phim truyện Ấn độ - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu nhi - 06:00 Chương trình khoa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/02
22/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Chương trình truyền hình - 03:00 Chương trình truyền hình - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/02
21/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Chương trình khoa giáo - 03:00 Chương trình truyền hình - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/02
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/02
20/02/2018
00:30 Chương trình khoa giáo - 01:00 Phim truyện Hàn Quốc - 01:30 Phim hoạt hình - 02:00 Chương trình khoa giáo - 02:30 Chương trình truyền hình - 03:00 Chương trình truyền hình - 03:30 Chương trình khoa giáo - 04:30 Chương trình khoa giáo - 05:30 Chương trình thiếu