Người Quảng
Thứ 5, 18/10/2018

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/10
19/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 283 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/10
18/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 11 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/10
17/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 146 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/10
16/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 238 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 336 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/10
15/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/10
14/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/10
13/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 335 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/10
12/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 282 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/10
11/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 10 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/10
10/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 145 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/10
09/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 250 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 335 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/10
08/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 64 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 65 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/10
07/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 62 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 63 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/10
06/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 334 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/10
05/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 281 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/10
04/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 9 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/10
03/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 144 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/10
02/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 249 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 334 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/10
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/10
01/10/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 60 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 61 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/09
30/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 58 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 59 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/09
29/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 333 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/09
28/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 280 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/09
27/09/2018
01:00 Tri kỷ - Số 27 + Số 28 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 8 - 02:30 Today Biz - 03:00 Mẹ yêu bé - Số 83 + Số 85 - 03:45 Tri kỷ - Số 21 + Số 22 - 04:30 Today Biz - 04:45 Tiếp
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/09
26/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 143 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/09
25/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 333 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/09
24/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 56 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 57 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/09
23/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 54 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 55 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/09
22/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 332 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/09
21/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 279 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/09
20/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 7 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/09
19/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 146 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/09
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/09
18/09/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 332 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số