Người Quảng
Thứ 6, 22/06/2018

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/06
24/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/06
23/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 319 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 59 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/06
22/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 266 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 58 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/06
21/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 12 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 57 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/06
20/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 133 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 56 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/06
19/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 319 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 55 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/06
18/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/06
17/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/06
16/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 318 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 54 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/06
15/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 265 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/06
14/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 11 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 99 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/06
13/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 132 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 98 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/06
12/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 318 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 97 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/06
11/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/06
10/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 75 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/06
09/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 317 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/06
08/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 264 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/06
07/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 10 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/06
06/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 131 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/06
05/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 317 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/06
04/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/06
03/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/06
02/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 316 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/06
01/06/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 263 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/05
31/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 9 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/05
30/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 130 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/05
29/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 316 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/05
28/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/05
27/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/05
26/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 315 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/05
25/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 262 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/05
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/05
24/05/2018
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 8 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -