Người Quảng
Thứ 3, 23/04/2019

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/04
25/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 2 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 99 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/04
24/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 173 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 98 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/04
23/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 363 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 97 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/04
22/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/04
21/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/04
20/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 362 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/04
19/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 309 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/04
18/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 1 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 92 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/04
17/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 172 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 91 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/04
16/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 362 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 90 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/04
15/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 89 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/04
14/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 68 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/04
13/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 361 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/04
12/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 308 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 86 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/04
11/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 21 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 85 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/04
10/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 171 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 84 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/04
09/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 361 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 83 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/04
08/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 82 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/04
07/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 66 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/04
06/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 360 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/04
05/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 307 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/04
04/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 20 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/04
03/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 170 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 77 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/04
02/04/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 360 - 02:30 Today 18h - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 76 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/04
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/04
01/04/2019
06:00 Vũ điệu cuộc sống - Số 1 - 06:30 Just for laugh 2018 - Số 54 - 07:00 Những khúc vọng xưa - Số 78 - 08:00 Song kiếp đào hoa - Tập 2 - 09:00 Những khúc vọng xưa - Số 79 - 10:00 Thế giới điện ảnh
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 31/03
31/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 64 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/03
30/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 359 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/03
29/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 306 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 72 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/03
28/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 19 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 71 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/03
27/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tôi yêu chợ Việt - Số 169 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/03
26/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 359 - 02:30 Today Biz - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 69 - 04:30 Today Biz - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/03
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/03
25/03/2019
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 63 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 70 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số