Người Quảng
Thứ 3, 07/07/2020

Lịch phát sóng TodayTV

Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/07
09/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Today 18h - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 96 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 53 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/07
08/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Today 18h - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 95 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 97 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 07/07
07/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Today 18h - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 94 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 96 - 04:30 Today 18h - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 06/07
06/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 56 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 05/07
05/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 55 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 04/07
04/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 425 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 93 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 93 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 03/07
03/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 358 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 92 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 02/07
02/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 3 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 91 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91 - 04:30 Just for laugh 2018
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/07
Lịch phát sóng TodayTV ngày 01/07
01/07/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 50 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 90 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 30/06
30/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 425 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 89 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 29/06
29/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 54 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 88 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 28/06
28/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 53 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 87 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 240 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 27/06
27/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 424 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 88 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 26/06
26/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 357 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 87 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 85 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 25/06
25/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 2 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 86 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 84 - 04:30 Just for laugh 2018
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 24/06
24/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 49 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 85 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 23/06
23/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 424 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 84 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 22/06
22/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 97 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 81 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 21/06
21/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 96 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 80 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 241 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 20/06
20/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 423 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 83 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 79 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 19/06
19/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 356 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 82 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 18/06
18/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 1 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 81 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77 - 04:30 Just for laugh 2018
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 17/06
17/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 48 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 80 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 16/06
16/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 246 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 423 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 79 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 15/06
15/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 95 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 74 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 14/06
14/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 94 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 73 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 245 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 13/06
13/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 422 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 78 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 72 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 12/06
12/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Tiếp sức hồi sinh - Số 355 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 77 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 71 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 11/06
11/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 360 Làm đẹp Ver 2015 - Số 24 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 76 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 70 - 04:30 Just for laugh 2018
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 10/06
10/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Just for laugh 2018 - Số 47 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 75 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 69 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 09/06
09/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 247 - 02:00 Thế giới điện ảnh - Số 422 - 02:30 Chuyện nhà mình - Số 74 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 243 - 03:45 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 68 - 04:30 Just for laugh 2018 -
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/06
Lịch phát sóng TodayTV ngày 08/06
08/06/2020
01:00 Thế giới âm nhạc - Số 248 - 02:00 Những khúc vọng xưa - Số 93 - 03:00 Thế giới âm nhạc - Số 242 - 03:45 Những khúc vọng xưa - Số 67 - 04:45 Thế giới âm nhạc - Số 244 - 05:30 Chuyện nhà mình - Số