Người Quảng
Thứ 3, 25/06/2019

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/06
26/06/2019
00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 1 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 3 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 04:00 Sao thế giới Tập 205 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/06
25/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 75 - 01:00 Sao thế giới Tập 205 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 5 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 363 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 04:00 Nhanh như
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/06
24/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 74 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 13 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 363 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 6 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/06
23/06/2019
00:00 Sao thế giới Tập 204 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 363 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 2 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 204 - 04:00 Người bí ẩn_Mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/06
22/06/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 12 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 01:30 Sao thế giới Tập 204 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 362 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 4 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 21/06
21/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 73 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 4 - 02:00 Sao thế giới Tập 204 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 12 - 05:00 Lời thì thầm
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 20/06
20/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 72 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 362 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 4 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 204 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 19/06
19/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 71 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 2 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 04:00 Sao thế giới Tập 204 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/06
18/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 70 - 01:00 Sao thế giới Tập 204 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 362 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2 - 04:00 Nhanh như
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/06
17/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 69 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 12 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 362 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/06
16/06/2019
00:00 Sao thế giới Tập 203 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 362 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 1 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 203 - 04:00 Người bí ẩn_Mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/06
15/06/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 11 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4 - 01:30 Sao thế giới Tập 203 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 361 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 3 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/06
14/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 68 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 3 - 02:00 Sao thế giới Tập 203 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 11 - 05:00 Lời thì thầm
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/06
13/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 67 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 361 - 01:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao thế giới Tập 203 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/06
12/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 66 - 01:00 Khi chàng vào bếp_Mùa 2 Tập 1 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 1 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4 - 04:00 Sao thế giới Tập 203 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/06
11/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 65 - 01:00 Sao thế giới Tập 203 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 3 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 361 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 1 - 04:00 Nhanh như
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/06
10/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 64 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 11 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 1 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 361 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4 - 04:30
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/06
09/06/2019
00:00 Sao thế giới Tập 202 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 361 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 14 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 3 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 35 - 03:30 Sao thế giới Tập 202 - 04:00 Người
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/06
08/06/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 10 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 3 - 01:30 Sao thế giới Tập 202 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 360 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 2 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/06
07/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 63 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 3 - 02:00 Sao thế giới Tập 202 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 33 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 3 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 10 - 05:00 Vượt
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/06
06/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 62 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 360 - 01:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 8 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 2 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 32 - 03:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/06
05/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 61 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 14 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 8 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 31 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 3 - 04:00 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/06
04/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 60 - 01:00 Sao thế giới Tập 202 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 2 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 360 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 30 - 03:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/06
03/06/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 59 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 10 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 8 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 29 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 360 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/06
02/06/2019
00:00 Sao thế giới Tập 201 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 360 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 13 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 2 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 28 - 03:30 Sao thế giới Tập 201 - 04:00 Người
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/06
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/06
01/06/2019
00:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 9 - 01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 2 - 01:30 Sao thế giới Tập 201 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 359 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 27 - 03:30 Trà mã huyền bí Tập 1 - 04:00 Congo
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 31/05
31/05/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 58 - 01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 2 - 02:00 Sao thế giới Tập 201 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 2 - 04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 9 - 05:00 Vượt qua án
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/05
30/05/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 57 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 359 - 01:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 7 - 02:00 Trà mã huyền bí Tập 1 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 25 - 03:30 Sao thế giới Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/05
29/05/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 56 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 13 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 7 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 24 - 03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 2 - 04:00 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/05
28/05/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 55 - 01:00 Sao thế giới Tập 201 - 01:30 Trà mã huyền bí Tập 1 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 359 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 23 - 03:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/05
27/05/2019
00:00 Người tình của tôi Tập 54 - 01:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 9 - 02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 7 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi - 03:30 Sao và sự kiện Tập 359 - 04:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/05
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/05
26/05/2019
00:00 Sao thế giới Tập 200 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 359 - 01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 12 - 02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1 - 02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 21 - 03:30 Sao thế giới Tập 200 - 04:00 Người