Người Quảng
Thứ 3, 11/12/2018

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/12
11/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 18 - 01:00 Sao thế giới Tập 178 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 12 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 337 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 12 - 03:30 Amur kì bí Tập 6 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 10/12
10/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 17 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 43 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 12 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 11 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 337 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 12 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 09/12
09/12/2018
00:00 Sao thế giới Tập 177 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 337 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 43 - 02:00 Amur kì bí Tập 5 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 10 - 03:30 Sao thế giới Tập 177 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 43 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 08/12
08/12/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 42 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 11 - 01:30 Sao thế giới Tập 177 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 336 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 9 - 03:30 Amur kì bí Tập 5 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 07/12
07/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 16 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 42 - 02:00 Sao thế giới Tập 177 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 8 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 336 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 42 - 05:00 Quốc Hội Tập 19 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 06/12
06/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 15 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 336 - 01:30 Amur kì bí Tập 5 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 11 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 7 - 03:30 Sao thế giới Tập 177 - 04:00 Amur kì
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 05/12
05/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 14 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 42 - 02:00 Amur kì bí Tập 5 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 6 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 11 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 336 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 04/12
04/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 13 - 01:00 Sao thế giới Tập 177 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 11 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 336 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 5 - 03:30 Amur kì bí Tập 5 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 03/12
03/12/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 12 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 41 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 11 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 4 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 336 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 11 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 02/12
02/12/2018
00:00 Sao thế giới Tập 176 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 336 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 41 - 02:00 Amur kì bí Tập 4 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 3 - 03:30 Sao thế giới Tập 176 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 41 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/12
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 01/12
01/12/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 40 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 01:30 Sao thế giới Tập 176 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 2 - 03:30 Amur kì bí Tập 4 - 04:00 Sợi mì và
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 30/11
30/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 11 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 40 - 02:00 Sao thế giới Tập 176 - 02:30 Linh hồn báo thù Tập 1 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 40 - 05:00 Quốc Hội Tập 12 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 29/11
29/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 10 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 01:30 Amur kì bí Tập 4 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:30 Mối thù không phai Tập 78 - 03:30 Sao thế giới Tập 176 - 04:00 Amur kì
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 28/11
28/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 9 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 40 - 02:00 Amur kì bí Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 77 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 8 - 01:00 Sao thế giới Tập 176 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 02:30 Mối thù không phai Tập 76 - 03:30 Amur kì bí Tập 4 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 8 - 01:00 Sao thế giới Tập 176 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 02:30 Mối thù không phai Tập 76 - 03:30 Amur kì bí Tập 4 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 8 - 01:00 Sao thế giới Tập 176 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 02:30 Mối thù không phai Tập 76 - 03:30 Amur kì bí Tập 4 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 27/11
27/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 8 - 01:00 Sao thế giới Tập 176 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 335 - 02:30 Mối thù không phai Tập 76 - 03:30 Amur kì bí Tập 4 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 7 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:30 Mối thù không phai Tập 75 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 7 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:30 Mối thù không phai Tập 75 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 7 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:30 Mối thù không phai Tập 75 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 26/11
26/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 7 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 - 02:30 Mối thù không phai Tập 75 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Sao thế giới Tập 175 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Amur kì bí Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 74 - 03:30 Sao thế giới Tập 175 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Sao thế giới Tập 175 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Amur kì bí Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 74 - 03:30 Sao thế giới Tập 175 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Sao thế giới Tập 175 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Amur kì bí Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 74 - 03:30 Sao thế giới Tập 175 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 25/11
25/11/2018
00:00 Sao thế giới Tập 175 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 335 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 - 02:00 Amur kì bí Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 74 - 03:30 Sao thế giới Tập 175 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 39 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 24/11
24/11/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại- Tập 9 - 01:30 Sao thế giới Tập 175 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 334 - 02:30 Mối thù không phai Tập 73 - 03:30 Amur kì bí Tập 3 - 04:00 Sợi mì
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 6 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 02:00 Sao thế giới Tập 175 - 02:30 Mối thù không phai Tập 72 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 334 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 05:00 Quốc Hội Tập 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 6 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 02:00 Sao thế giới Tập 175 - 02:30 Mối thù không phai Tập 72 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 334 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 05:00 Quốc Hội Tập 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 6 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 02:00 Sao thế giới Tập 175 - 02:30 Mối thù không phai Tập 72 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 334 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 05:00 Quốc Hội Tập 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 23/11
23/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 6 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 02:00 Sao thế giới Tập 175 - 02:30 Mối thù không phai Tập 72 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 334 - 04:00 Chuyện khó đỡ Tập 38 - 05:00 Quốc Hội Tập 5 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/11
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 22/11
22/11/2018
00:00 Nhà mình có biến Tập 5 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 334 - 01:30 Amur kì bí Tập 3 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại- Tập 9 - 02:30 Mối thù không phai Tập 71 - 03:30 Sao thế giới Tập 175 - 04:00 Amur