Người Quảng
Thứ 5, 18/10/2018

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV

Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
18/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 65 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:30 Sao thế giới Tập 170 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 36 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
18/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 65 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:30 Sao thế giới Tập 170 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 36 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
18/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 65 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:30 Sao thế giới Tập 170 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 36 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 18/10
18/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 65 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:30 Sao thế giới Tập 170 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 36 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
17/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 64 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 170 - 02:30 Mối thù không phai Tập 35 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
17/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 64 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 170 - 02:30 Mối thù không phai Tập 35 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
17/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 64 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 170 - 02:30 Mối thù không phai Tập 35 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 17/10
17/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 64 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 170 - 02:30 Mối thù không phai Tập 35 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 04:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:30 Sao thế
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
16/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 63 - 01:00 Sao thế giới Tập 170 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 02:30 Mối thù không phai Tập 34 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
16/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 63 - 01:00 Sao thế giới Tập 170 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 02:30 Mối thù không phai Tập 34 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
16/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 63 - 01:00 Sao thế giới Tập 170 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 02:30 Mối thù không phai Tập 34 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 16/10
16/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 63 - 01:00 Sao thế giới Tập 170 - 01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 329 - 02:30 Mối thù không phai Tập 34 - 03:30 Sao thế giới Tập 170 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
15/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 62 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 27 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 33 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
15/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 62 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 27 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 33 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
15/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 62 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 27 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 33 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 15/10
15/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 62 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 27 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 - 02:30 Mối thù không phai Tập 33 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 4 -
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
14/10/2018
00:00 Sao thế giới Tập 169 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 29 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 32 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó đỡ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
14/10/2018
00:00 Sao thế giới Tập 169 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 29 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 32 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó đỡ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
14/10/2018
00:00 Sao thế giới Tập 169 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 29 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 32 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó đỡ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 14/10
14/10/2018
00:00 Sao thế giới Tập 169 - 00:30 Sao và sự kiện Tập 329 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 29 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 32 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó đỡ
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
13/10/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 02:30 Mối thù không phai Tập 31 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
13/10/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 02:30 Mối thù không phai Tập 31 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
13/10/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 02:30 Mối thù không phai Tập 31 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 13/10
13/10/2018
00:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 01:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 02:30 Mối thù không phai Tập 31 - 03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 04:00
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
12/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 61 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 169 - 02:30 Mối thù không phai Tập 30 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 328 - 04:00 Sao thế giới Tập 169 - 04:30 Sợi mì và những huyền
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
12/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 61 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 169 - 02:30 Mối thù không phai Tập 30 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 328 - 04:00 Sao thế giới Tập 169 - 04:30 Sợi mì và những huyền
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
12/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 61 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 169 - 02:30 Mối thù không phai Tập 30 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 328 - 04:00 Sao thế giới Tập 169 - 04:30 Sợi mì và những huyền
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 12/10
12/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 61 - 01:00 Chuyện khó đỡ Tập 28 - 02:00 Sao thế giới Tập 169 - 02:30 Mối thù không phai Tập 30 - 03:30 Sao và sự kiện Tập 328 - 04:00 Sao thế giới Tập 169 - 04:30 Sợi mì và những huyền
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
11/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 60 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 29 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
11/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 60 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 29 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
11/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 60 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 29 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
Lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV ngày 11/10
11/10/2018
00:00 Họa mi đừng hót Tập 60 - 01:00 Sao và sự kiện Tập 328 - 01:30 Sao thế giới Tập 169 - 02:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 3 - 02:30 Mối thù không phai Tập 29 - 03:30 Sao thế giới Tập 169 - 04:00 Chuyện khó