Người Quảng
Thứ 3, 25/06/2019

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/06
26/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 25 - 01:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 4 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 28 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 18 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 31 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 25 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/06
25/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 24 - 01:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 3 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 27 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 17 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 30 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 24 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/06
24/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 23 - 01:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 2 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 26 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 16 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 29 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 23 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/06
23/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 22 - 01:00 Kẻ thù phụ nữ Tập 1 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 25 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 15 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 28 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 22 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/06
22/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 21 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 30 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 24 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 14 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 27 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 21 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/06
21/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 20 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 29 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 23 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 13 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 26 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 20 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/06
20/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 19 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 28 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 22 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 12 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 25 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 19 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/06
19/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 18 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 27 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 21 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 11 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 24 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 18 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/06
18/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 17 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 26 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 20 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 10 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 23 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 17 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/06
17/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 16 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 25 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 19 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 9 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 22 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 16 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/06
16/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 15 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 24 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 18 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 8 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 21 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 15 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/06
15/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 14 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 23 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 17 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 7 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 20 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 14 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/06
14/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 13 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 22 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 16 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 6 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 19 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 13 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/06
13/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 12 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 21 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 15 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 5 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 18 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 12 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/06
12/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 11 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 20 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 14 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 4 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 17 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 11 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/06
11/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 10 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 19 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 13 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 3 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 16 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 10 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/06
10/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 9 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 18 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 12 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 2 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 15 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 9 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/06
09/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 8 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 17 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 11 - 03:00 Tình thù hai mặt Tập 1 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 14 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 8 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/06
08/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 7 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 16 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 10 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 28 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 13 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 7 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/06
07/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 6 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 15 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 9 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 27 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 12 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 6 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/06
06/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 5 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 14 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 8 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 26 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 11 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 5 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/06
05/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 4 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 13 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 7 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 25 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 10 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 4 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/06
04/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 3 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 12 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 6 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 24 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 9 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 3 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/06
03/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 2 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 11 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 5 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 23 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 8 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 2 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/06
02/06/2019
00:02 Nước mắt chảy ngược Tập 1 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 10 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 4 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 22 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 7 - 05:00 Thiếu gia nhà nghèo Tập 1 - 06:00 Nước
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/06
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/06
01/06/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 30 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 9 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 3 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 21 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 6 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 35 - 06:00 Nước mắt chảy
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 31/05
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 31/05
31/05/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 29 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 8 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 2 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 20 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 5 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 34 - 06:00 Kẻ bội tình
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 30/05
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 30/05
30/05/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 28 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 7 - 02:00 Nỗi buồn có mắt Tập 1 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 19 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 4 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 33 - 06:00 Kẻ bội tình
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 29/05
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 29/05
29/05/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 27 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 6 - 02:00 Nhà có 2 cửa chính Tập 32 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 18 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 3 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 32 - 06:00 Kẻ bội
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/05
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/05
28/05/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 26 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 5 - 02:00 Nhà có 2 cửa chính Tập 31 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 17 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 2 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 31 - 06:00 Kẻ bội
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/05
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/05
27/05/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 25 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 4 - 02:00 Nhà có 2 cửa chính Tập 30 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 16 - 04:00 Chào buổi sáng em yêu Tập 1 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 30 - 06:00 Kẻ bội
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/05
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/05
26/05/2019
00:02 Kẻ bội tình Tập 24 - 01:00 Mặt nạ thiên thần Tập 3 - 02:00 Nhà có 2 cửa chính Tập 29 - 03:00 Một thời ngang dọc Tập 15 - 04:00 Phục hận Tập 32 - 05:00 Hoa cúc trắng Tập 29 - 06:00 Kẻ bội tình Tập 25