Người Quảng
Thứ 4, 20/02/2019

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt

Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/02
20/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 22 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 12 - 02:00 Trả giá Tập 7 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 34 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 7 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 48 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 19/02
19/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 21 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 11 - 02:00 Trả giá Tập 6 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 33 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 6 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 47 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 18/02
18/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 20 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 10 - 02:00 Trả giá Tập 5 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 32 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 5 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 46 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 17/02
17/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 19 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 9 - 02:00 Trả giá Tập 4 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 31 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 4 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 45 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 16/02
16/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 18 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 8 - 02:00 Trả giá Tập 3 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 30 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 3 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 44 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 15/02
15/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 17 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 7 - 02:00 Trả giá Tập 2 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 29 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 2 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 43 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 14/02
14/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 16 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 6 - 02:00 Trả giá Tập 1 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 28 - 04:00 Con gái ông trùm Tập 1 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 42 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 13/02
13/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 15 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 5 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 39 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 27 - 04:00 Đò dọc Tập 32 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 41 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 12/02
12/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 14 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 4 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 38 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 26 - 04:00 Đò dọc Tập 31 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 40 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 11/02
11/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 13 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 3 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 37 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 25 - 04:00 Đò dọc Tập 30 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 39 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 10/02
10/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 12 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 2 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 36 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 24 - 04:00 Đò dọc Tập 29 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 38 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 09/02
09/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 11 - 01:00 Nhà trọ có 4 cô chiêu Tập 1 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 35 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 23 - 04:00 Đò dọc Tập 28 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 37 - 06:00 Lật mặt
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 08/02
08/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 10 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 36 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 34 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 22 - 04:00 Đò dọc Tập 27 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 36 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 07/02
07/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 9 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 35 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 33 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 21 - 04:00 Đò dọc Tập 26 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 35 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 06/02
06/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 8 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 34 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 32 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 20 - 04:00 Đò dọc Tập 25 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 34 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 05/02
05/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 7 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 33 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 31 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 19 - 04:00 Đò dọc Tập 24 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 33 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 04/02
04/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 6 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 32 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 30 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 18 - 04:00 Đò dọc Tập 23 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 32 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 03/02
03/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 5 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 31 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 29 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 17 - 04:00 Đò dọc Tập 22 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 31 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 02/02
02/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 4 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 30 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 28 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 16 - 04:00 Đò dọc Tập 21 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 30 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/02
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 01/02
01/02/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 3 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 29 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 27 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 15 - 04:00 Đò dọc Tập 20 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 29 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 31/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 31/01
31/01/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 2 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 28 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 26 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 14 - 04:00 Đò dọc Tập 19 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 28 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 30/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 30/01
30/01/2019
00:02 Lật mặt hung thủ Tập 1 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 27 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 25 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 13 - 04:00 Đò dọc Tập 18 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 27 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 29/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 29/01
29/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 39 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 26 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 24 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 12 - 04:00 Đò dọc Tập 17 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 26 - 06:00 Lật mặt hung
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 28/01
28/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 38 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 25 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 23 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 11 - 04:00 Đò dọc Tập 16 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 25 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 27/01
27/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 37 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 24 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 22 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 10 - 04:00 Đò dọc Tập 15 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 24 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 26/01
26/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 36 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 23 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 21 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 9 - 04:00 Đò dọc Tập 14 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 23 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 25/01
25/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 35 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 22 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 20 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 8 - 04:00 Đò dọc Tập 13 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 22 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 24/01
24/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 34 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 21 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 19 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 7 - 04:00 Đò dọc Tập 12 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 21 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 23/01
23/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 33 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 20 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 18 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 6 - 04:00 Đò dọc Tập 11 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 20 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 22/01
22/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 32 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 19 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 17 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 5 - 04:00 Đò dọc Tập 10 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 19 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 21/01
21/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 31 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 18 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 16 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 4 - 04:00 Đò dọc Tập 9 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 18 - 06:00 Tình là dây
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/01
Lịch phát sóng VTVcab 2 - Phim Việt ngày 20/01
20/01/2019
00:02 Tình là dây oan Tập 30 - 01:00 Hãy nói về tình yêu Tập 17 - 02:00 Sương khói đồng hoang Tập 15 - 03:00 Người thương kẻ nhớ Tập 3 - 04:00 Đò dọc Tập 8 - 05:00 Hoàng hôn dịu dàng Tập 17 - 06:00 Tình là dây