Người Quảng
Thứ 4, 05/08/2020

Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel

Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 24/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 24/07
24/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 42 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 510 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 30 - 04:00 Người Một Nhà Tập 165 - 05:00 Người Một Nhà Tập 166 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 23/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 23/07
23/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 41 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 509 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 29 - 04:00 Người Một Nhà Tập 163 - 05:00 Người Một Nhà Tập 164 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 22/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 22/07
22/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI Tập 78 - 02:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI TẬP 79 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 28 - 04:00 Người Một Nhà Tập 161 - 05:00 Người Một Nhà Tập 162 - 06:00 CON CỦA
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 21/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 21/07
21/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI Tập 76 - 02:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI TẬP 77 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 27 - 04:00 Người Một Nhà Tập 159 - 05:00 Người Một Nhà Tập 160 - 06:00 CON CỦA
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 20/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 20/07
20/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 40 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 508 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 26 - 04:00 Người Một Nhà Tập 157 - 05:00 Người Một Nhà Tập 158 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 19/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 19/07
19/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 39 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 507 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 25 - 04:00 Người Một Nhà Tập 155 - 05:00 Người Một Nhà Tập 156 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 18/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 18/07
18/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 38 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 506 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 24 - 04:00 Người Một Nhà Tập 153 - 05:00 Người Một Nhà Tập 154 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 17/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 17/07
17/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 37 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 505 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 23 - 04:00 Người Một Nhà Tập 151 - 05:00 Người Một Nhà Tập 152 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 16/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 16/07
16/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 36 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 504 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 22 - 04:00 Người Một Nhà Tập 149 - 05:00 Người Một Nhà Tập 150 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 15/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 15/07
15/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI Tập 74 - 02:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI TẬP 75 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 21 - 04:00 Người Một Nhà Tập 147 - 05:00 Người Một Nhà Tập 148 - 06:00 CON CỦA
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 14/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 14/07
14/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI Tập 72 - 02:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI TẬP 73 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 20 - 04:00 Người Một Nhà Tập 145 - 05:00 Người Một Nhà Tập 146 - 06:00 CON CỦA
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 13/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 13/07
13/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 35 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 503 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 19 - 04:00 Người Một Nhà Tập 143 - 05:00 Người Một Nhà Tập 144 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 12/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 12/07
12/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 34 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 502 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 18 - 04:00 Người Một Nhà Tập 141 - 05:00 Người Một Nhà Tập 142 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 11/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 11/07
11/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 33 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 501 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 17 - 04:00 Người Một Nhà Tập 139 - 05:00 Người Một Nhà Tập 140 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 10/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 10/07
10/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 32 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 500 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 16 - 04:00 Người Một Nhà Tập 137 - 05:00 Người Một Nhà Tập 138 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 09/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 09/07
09/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 31 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 499 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 15 - 04:00 Người Một Nhà Tập 135 - 05:00 Người Một Nhà Tập 136 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 08/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 08/07
08/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI Tập 70 - 02:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI TẬP 71 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 14 - 04:00 Người Một Nhà Tập 133 - 05:00 Người Một Nhà Tập 134 - 06:00 CON CỦA
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 07/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 07/07
07/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI Tập 68 - 02:00 CON CỦA NGƯỜI HẦI GÁI TẬP 69 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 13 - 04:00 Người Một Nhà Tập 131 - 05:00 Người Một Nhà Tập 132 - 06:00 CON CỦA
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 06/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 06/07
06/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 30 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 498 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 12 - 04:00 Người Một Nhà Tập 129 - 05:00 Người Một Nhà Tập 130 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 05/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 05/07
05/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 29 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 497 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 11 - 04:00 Người Một Nhà Tập 127 - 05:00 Người Một Nhà Tập 128 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 04/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 04/07
04/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 28 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 496 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 10 - 04:00 Người Một Nhà Tập 125 - 05:00 Người Một Nhà Tập 126 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 03/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 03/07
03/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 27 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 495 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 09 - 04:00 Người Một Nhà Tập 123 - 05:00 Người Một Nhà Tập 124 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 02/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 02/07
02/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID TẬP 26 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 494 - 03:00 Phim VN - Muôn mặt cuộc đời Tập 08 - 04:00 Người Một Nhà Tập 121 - 05:00 Người Một Nhà Tập 122 - 06:00 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CID
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 01/07
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 01/07
01/07/2019
00:00 M Plus - 01:00 Con Của Người Hầi Gái Tập 66 - 02:00 Con Của Người Hầi Gái TẬP 67 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 07 - 04:00 Người Một Nhà Tập 119 - 05:00 Người Một Nhà Tập 120 - 06:00 Con Của
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 30/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 30/06
30/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Con Của Người Hầi Gái Tập 64 - 02:00 Con Của Người Hầi Gái TẬP 65 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 06 - 04:00 Người Một Nhà Tập 117 - 05:00 Người Một Nhà Tập 118 - 06:00 Con Của
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 29/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 29/06
29/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Đội Đặc Nhiệm Cid TẬP 25 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 493 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 05 - 04:00 Người Một Nhà Tập 115 - 05:00 Người Một Nhà Tập 116 - 06:00 Đội Đặc Nhiệm Cid
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 28/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 28/06
28/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Đội Đặc Nhiệm Cid TẬP 24 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 492 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 04 - 04:00 Người Một Nhà Tập 113 - 05:00 Người Một Nhà Tập 114 - 06:00 Đội Đặc Nhiệm Cid
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 27/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 27/06
27/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Đội Đặc Nhiệm Cid TẬP 23 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 491 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 03 - 04:00 Người Một Nhà Tập 111 - 05:00 Người Một Nhà Tập 112 - 06:00 Đội Đặc Nhiệm Cid
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 26/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 26/06
26/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Đội Đặc Nhiệm Cid TẬP 22 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 490 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 02 - 04:00 Người Một Nhà Tập 109 - 05:00 Người Một Nhà Tập 110 - 06:00 Đội Đặc Nhiệm Cid
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 25/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 25/06
25/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Đội Đặc Nhiệm Cid TẬP 21 - 02:00 Đôi Cánh Tự Do Tập 489 - 03:00 Phim Vn - Muôn Mặt Cuộc Đời Tập 01 - 04:00 Người Một Nhà Tập 107 - 05:00 Người Một Nhà Tập 108 - 06:00 Đội Đặc Nhiệm Cid
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 24/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 24/06
24/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Con Của Người Hầi Gái Tập 62 - 02:00 Con Của Người Hầi Gái TẬP 63 - 03:00 Phim Vn - Tình Thù Hai Mặt Tập 31 - HẾT - 04:00 Người Một Nhà Tập 105 - 05:00 Người Một Nhà Tập 106 - 06:00
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 23/06
Lịch phát sóng VTVcab 5 - E Channel ngày 23/06
23/06/2019
00:00 M Plus - 01:00 Con Của Người Hầi Gái Tập 60 - 02:00 Con Của Người Hầi Gái TẬP 61 - 03:00 Phim Vn - Chung Cư Cảnh Sát Tập 30 - 04:00 Người Một Nhà Tập 103 - 05:00 Người Một Nhà Tập 104 - 06:00 Con Của