Người Quảng
Thứ 5, 21/11/2019

Xem Giá vé, Số điện thoại, Lịch trình

Lịch trình các tuyến đường phổ biến

Tuyến đường Giá vé
120.000 ₫/vé
210.000 ₫/vé
85.000 ₫/vé
70.000 ₫/vé
100.000 ₫/vé
155.000 ₫/vé
65.000 ₫/vé
400.000 ₫/vé
130.000 ₫/vé
70.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
130.000 ₫/vé
210.000 ₫/vé
170.000 ₫/vé
320.000 ₫/vé
220.000 ₫/vé
200.000 ₫/vé
60.000 ₫/vé
350.000 ₫/vé
155.000 ₫/vé
280.000 ₫/vé
165.000 ₫/vé
102.500 ₫/vé
315.000 ₫/vé
265.000 ₫/vé
110.000 ₫/vé
70.000 ₫/vé
800.000 ₫/vé
650.000 ₫/vé
235.000 ₫/vé
245.000 ₫/vé
80.000 ₫/vé
0 ₫/vé
215.000 ₫/vé
175.000 ₫/vé
675.000 ₫/vé
900.000 ₫/vé
280.000 ₫/vé
152.500 ₫/vé
240.000 ₫/vé