Người Quảng
Thứ 5, 19/09/2019

Xem Giá vé, Số điện thoại, Lịch trình

Lịch trình các tuyến đường phổ biến

Tuyến đường Giá vé
125.000 ₫/vé
210.000 ₫/vé
550.000 ₫/vé
90.000 ₫/vé
70.000 ₫/vé
800.000 ₫/vé
280.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
55.000 ₫/vé
210.000 ₫/vé
105.000 ₫/vé
600.000 ₫/vé
500.000 ₫/vé
0 ₫/vé
240.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
230.000 ₫/vé
60.000 ₫/vé
290.000 ₫/vé
145.000 ₫/vé
360.000 ₫/vé
300.000 ₫/vé
75.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
0 ₫/vé
385.000 ₫/vé
0 ₫/vé
380.000 ₫/vé
320.000 ₫/vé
160.000 ₫/vé
100.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
300.000 ₫/vé
180.000 ₫/vé
100.000 ₫/vé
210.000 ₫/vé
85.000 ₫/vé
120.000 ₫/vé
1.400.000 ₫/vé